MS: 1225
Server: Phượng Hoàng
Level: 99
Phái: Chiến Binh
200.000đ
MS: 1224
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Pháp Sư
130.000đ
MS: 1205
Server: Phượng Hoàng
Level: 98
Phái: Pháp Sư
700.000đ
MS: 1207
Server: Chiến Thần
Level: 98
Phái: Pháp Sư
150.000đ
MS: 1223
Server: Phượng Hoàng
Level: 125
Phái: Xạ Thủ
300.000đ
MS: 1222
Server: Phượng Hoàng
Level: 119
Phái: Sát Thủ
230.000đ
MS: 1221
Server: Phượng Hoàng
Level: 96
Phái: Sát Thủ
350.000đ
MS: 1220
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Sát Thủ
180.000đ
MS: 1219
Server: Chiến Thần
Level: 85
Phái: Chiến Binh
200.000đ
MS: 1217
Server: Phượng Hoàng
Level: 107
Phái: Xạ Thủ
200.000đ
Sét PK 8Món 15 còn lại full 13 max...
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Sát Thủ
340.000đ
MS: 1215
Server: Phượng Hoàng
Level: 109
Phái: Chiến Binh
220.000đ
MS: 1214
Server: Rồng Lửa
Level: 99
Phái: Pháp Sư
420.000đ
MS: 1213
Server: Phượng Hoàng
Level: 92
Phái: Sát Thủ
130.000đ
8 món +15, mề ngon, trùm săn dê...
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Sát Thủ
300.000đ
MS: 1212
Server: Rồng Lửa
Level: 79
Phái: Pháp Sư
210.000đ
siêu phẩm 74 svph
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Chiến Binh
1.950.000đ
nhiều item hồi sinh, cánh nộ 3
Server: Chiến Thần
Level: 91
Phái: Pháp Sư
140.000đ
Full 13, Có đệ tử
Server: Chiến Thần
Level: 112
Phái: Sát Thủ
240.000đ
Mề SVPH +7
Server: Phượng Hoàng
Level: 11
Phái: Sát Thủ
200.000đ
cánh +12 nộ gốc 3%
Server: Chiến Thần
Level: 59
Phái: Pháp Sư
150.000đ
Pet Rồng lửa, Mề 8
Server: Chiến Thần
Level: 74
Phái: Pháp Sư
650.000đ
MS: 1203
Server: Phượng Hoàng
Level: 59
Phái: Chiến Binh
150.000đ
7 món +15, cánh lv20, mề cực ngon
Server: Rồng Lửa
Level: 96
Phái: Sát Thủ
450.000đ
acc ngon, mề 8, có đệ tử, item...
Server: Phượng Hoàng
Level: 99
Phái: Pháp Sư
500.000đ
MS: 1197
Server: Phượng Hoàng
Level: 125
Phái: Sát Thủ
400.000đ
acc xịn xò
Server: Phượng Hoàng
Level: 99
Phái: Chiến Binh
340.000đ
59 full 13, item nhiều
Server: Phượng Hoàng
Level: 59
Phái: Pháp Sư
200.000đ