MS: 1309
Server: Nhân Mã (New)
Level: 85
Phái: Sát Thủ
90.000đ
có băng trận
Server: Phượng Hoàng
Level: 125
Phái: Pháp Sư
350.000đ
MS: 1307
Server: Rồng Lửa
Level: 105
Phái: Chiến Binh
100.000đ
MS: 1306
Server: Chiến Thần
Level: 99
Phái: Sát Thủ
270.000đ
mề 8, đồ + 15
Server: Rồng Lửa
Level: 89
Phái: Chiến Binh
427.500đ
MS: 1304
Server: Nhân Mã (New)
Level:
Phái: Sát Thủ
135.000đ
Trùm cbl cánh nộ 4, đồ max cs
Server: Nhân Mã (New)
Level: 76
Phái: Chiến Binh
400.000đ
Bão độc
Server: Rồng Lửa
Level: 119
Phái: Sát Thủ
460.000đ
MS: 1285
Server: Phượng Hoàng
Level: 88
Phái: Chiến Binh
130.000đ
MS: 1284
Server: Nhân Mã (New)
Level: 130
Phái: Xạ Thủ
805.100đ
MS: 1283
Server: Phượng Hoàng
Level: 127
Phái: Sát Thủ
570.400đ
MS: 1282
Server: Nhân Mã (New)
Level: 82
Phái: Pháp Sư
100.000đ
MS: 1281
Server: Phượng Hoàng
Level: 99
Phái: Pháp Sư
644.000đ
MS: 1280
Server: Nhân Mã (New)
Level: 99
Phái: Chiến Binh
552.000đ
MS: 1279
Server: Nhân Mã (New)
Level: 126
Phái: Xạ Thủ
520.000đ
MS: 1278
Server: Nhân Mã (New)
Level: 106
Phái: Sát Thủ
451.200đ
MS: 1277
Server: Nhân Mã (New)
Level: 68
Phái: Chiến Binh
245.000đ
Có bão độc, mề 8
Server: Phượng Hoàng
Level: 115
Phái: Sát Thủ
644.000đ
MS: 1273
Server: Nhân Mã (New)
Level: 116
Phái: Xạ Thủ
598.500đ
Snnm cực ngon
Server: Nhân Mã (New)
Level: 74
Phái: Xạ Thủ
760.000đ
Đệ 5x
Server: Phượng Hoàng
Level: 117
Phái: Chiến Binh
350.000đ
MS: 1267
Server: Nhân Mã (New)
Level: 94
Phái: Chiến Binh
142.500đ
MS: 1266
Server: Phượng Hoàng
Level: 76
Phái: Chiến Binh
320.000đ
MS: 1265
Server: Nhân Mã (New)
Level: 85
Phái: Xạ Thủ
200.000đ
MS: 1256
Server: Rồng Lửa
Level: 79
Phái: Sát Thủ
620.000đ
MS: 1255
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Chiến Binh
350.000đ
Cánh nộ 4 vip
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Chiến Binh
300.000đ
MS: 1253
Server: Chiến Thần
Level: 84
Phái: Sát Thủ
220.000đ